Rør- og våtrom

Avsluttet prosjekt
Våtromsprosjektet ble avsluttet våren 2011. Spørsmål om prosjektet kan rettes til styret.

########################

Varsel om overtidsarbeid

AF varsler at det vil forekomme overtidsarbeid i leilighetene i A- og B-oppgangen lørdag 21. august fra kl. 08:00-16:00. Dette gjelder leiligheter til venstre i A-oppgangen og til høyre og midt i B-oppgangen. Berørte leiligheter varsles også med oppslag på dør.

########################

Ny dato for låsbytte

AF varsler om endret dato for låsbytte på leilighetene til venstre i C-oppgangen. Ny dato er 19. august, og arbeidet starter fra klokken 08:00. Tildekking i leilighetene gjøres 20. august. Oppstart av arbeider på kjøkkenet starter 23. august, mens arbeid på badet starter 30. august.

AF minner ellers om at gangen må ryddes og personlig eiendeler fra badet fjernes. Som opplyst i eierpermen, er det også viktig å dekke til møbler, teknisk utstyr og annet dere er redde for.

Spørsmål kan rettes til Jan Tore Richenberg på 95 19 00 31.

########################

Informasjonsskrivet under ble sendt ut 7. juli 2010:

STATUS FOR RØR- OG VÅTROMSPROSJEKTET

Styret og OBOS Prosjekt vil med dette oppsummere status og erfaringer fra gjennomføringen av prosjektet så langt. Det vises for øvrig til informasjonsmøte (eiermøte) avholdt 22. april på Bydelshuset, samt eierperm og tidligere utsendte informasjonsskriv.

FREMDRIFT
Byggearbeidene begynte i A-oppgangen den 30. mai, der utskifting av rør og rehabilitering av bad på to stammer (14 leiligheter) har blitt gjennomført før fellesferien. Arbeidene starter opp igjen 2. august med parallell bygging på to stammer av gangen. Total byggetid for WE4 er beregnet til ca. 4 måneder, med ferdigstilling i månedsskiftet september/oktober. Til orientering vil byggearbeidene i WE1 starte parallelt med WE4C i midten av august, og pågå frem til slutten av oktober. For detaljert fremdriftsplan vises det til eierpermen fra AF Byggfornyelse som ble utdelt på informasjonsmøtet (eiermøtet) den 22. april.

ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING I A-OPPGANGEN
Det har vært avholdt fem byggemøter i perioden, med AF, OBOS Prosjekt, Byggekomiteen og vaktmester. Til orientering har Gunnar Fredriksen tatt over som AF´s prosjektleder etter Sveinung Pannberg.

Avvik
I hovedsak har fremdrift og kvalitet på gjennomførte arbeider vært utført i henhold til kontrakt. Vi har imidlertid erfart noen avvik ved oppstarten av prosjektet, som dessverre har medført ulemper for enkelte seksjonseiere. Prosjektledelsen søker å registrere alle avvik, slik at eventuelle feil og mangler kan læres av og rettes opp og rutinene kan gjennomgås og innskjerpes. Eiere som registrerer avvik bes melde fra til AF og OBOS Prosjekt.

Forsinkelse med ferdigstilling av showrommet innebar blant annet manglende montert utstyr og uklar prising, og førte til noe frustrasjon i forbindelse med særlig den første runden med bestillingsmøter. AF utviste derfor i begynnelsen fleksibilitet i forhold til bestillingsfrister.

Ved noen tilfeller har støvtildekking i leiligheter ikke vært god nok. Rutiner for dette skal nå ha blitt innskjerpet, og nødvendig ekstra renhold har blitt diskutert med berørte eiere. Rengjøring og opprydding i ganger og fellesarealer følges også opp.

Datoer for låsbytte og støvtildekking i noen leiligheter har blitt framskyndet. Dette har blitt varslet med oppslag på dører, samt nettside.

Det har for øvrig vært registrert et par tilfeller av overtidsarbeid. Eventuelt behov for overtidsarbeid skal varsles ved oppslag. Ikkestøyende arbeider kan avtales med den enkelte beboer.

Noen eiere har erfart avvik mellom utført arbeid på bad og avtalte tegninger og bestillinger. Det er også registrert enkelte tilfeller av manglende kvalitet på utførelsen. Disse avvikene rettes opp før ferdigstilling, men er likevel uheldig og medfører forsinket ferdigstillelse for noen bad.

Behov for bedret kommunikasjon mellom AF og eierne, styrket intern kommunikasjon mellom faggruppene, samt fokus på oppfølging og egenkontroll er gjennomgått med prosjektledelsen. Det legges nå opp til at entreprenøren gjør de nødvendige justeringer slik at erfaringene fra første runde blir grundig evaluert og kommunikasjon, fremdrift og kvalitet på arbeidene blir best mulig ivaretatt ved oppstarten i august.

Låserutiner
Styret har mottatt henvendelse fra en eier vedrørende ansvarsforhold knyttet til låserutiner i byggeperioden. Låserutiner blir jevnlig tatt opp i forbindelse med byggemøtene. AF bekrefter at underentreprenører og håndverkere er orientert om og stadig minnes på gjeldende rutiner, samtidig som de anerkjenner at avvik kan forekomme.

OBOS Prosjekt informerer om at det prinsipielt vil være den enkelte eiers innboforsikring som er gjeldende hvis det forekommer tyveri, innbrudd el. fra leiligheten. Dersom det viser seg at det ikke er tegn på innbrudd, dvs. at det skyldes manglende låsing av entreprenør, vil forsikringsselskapet kunne foreta avkorting eller søke regress, dvs. at entreprenørens ansvarsforsikring vil være den gjeldende. Det vil også være naturlig at forholdet politianmeldes. Den enkelte beboer er også bedt om å ”sikre sine verdier” i form av at små lettomsettelige ting ikke plasseres i direkte øyesyn fra inngangsdør. Beboere som har ekstraordinære verdier i leiligheten, f. eks. kunst, må håndtere dette særskilt.

Vareheis, rigg og containere
Entreprenøren har ikke anledning til å benytte heisene i gården, og har derfor sett det som nødvendig å etablere en vareheis utenfor brannbalkongene. Heisen vil bli flyttet i takt med produksjonen. Sameiet har lite uteareal til disposisjon for brakkerigg og containere, og AF har derfor leid noe kommunal grunn i gaten og bak WE4C. Det er for øvrig avklart med WE2 at håndverkere kan parkere mellom nr. 2 og 4 på dagtid.

Brakkerigg bak WE4C vil bli stående til arbeidene i WE1 er ferdigstilt. Eventuelle skader på utearealer og brannbalkonger grunnet byggearbeidene vil rettes opp av AF.

Fjerning av valse i vaskeriet
For å etablere plass til provisorisk dusj og toalett i vaskeriet, ble det besluttet av styret å la entreprenøren fjerne den gamle valsen som ikke lenger var i bruk.

Sparing av bad
OBOS Prosjekt har på grunnlag av registreringer fra førbefaringene foretatt en vurdering av de aktuelle sparebadene og oversendt en teknisk rapport og innstilling til Byggekomiteen i WE4 for uttalelse.

Byggekomiteen har utarbeidet et notat som redegjør for generelle prinsipper som legges til grunn for behandling av det enkelte tilfelle, der innholdet er basert på informasjon fra OBOS Prosjekt, OBOS Juridiske avdeling og If Skadeforsikring. I hovedsak konkluderes det med at det i sameiet WE4 kan søkes å spare nyere bad i de tilfeller der OBOS Prosjekt vurderer det som lite risikofylt for fremtidige vannskader og der det ikke blir stående igjen originale innstøpte vann- og avløpsrør i dekker eller vegger. I bad der det blir stående igjen originale innstøpte rørdeler, vil bevaring av bad kun være aktuelt når særskilte grunner foreligger, og når vedlikeholdsansvaret for disse rørdelene kan overlates til seksjonseier.

Til orientering er det til nå blitt besluttet å spare tre bad i A-oppgangen, hvorav to av tilfellene betinger overføring av vedlikeholdsansvar til seksjonseier for gjenstående innstøpte rørdeler. Seksjonseierne av sparebad vil ha krav på å få utbetalt en sum tilsvarende sameiets besparelse ved ikke å rehabilitere badet.

Line Hegna, styremedlem og medlem av byggekomiteen, har vurdert seg som inhabil i spørsmål knyttet til sparebad. Styreleder Hans Kristian Schilde fungerer i hennes sted i disse sakene.

Plassering av avløpsstamme bad
Beslutning vedrørende stammeplassering på bad har sammenheng med sparebad-sakene. Avløpsstammen flyttes som hovedregel inn i hjørnet av badet, men kan bli stående i eksisterende posisjon dersom sparing av bad er aktuelt. Der sparebad ligger i 7. etasje vil stammen kunne slås inn i hjørnet i etasjen under. I disse tilfellene vil eier i 6. etasje bli tilbudt en kompensasjon for ulempen med utvidet innkassing av stamme.

LÅNEOPPTAK
Prosjektets estimerte lånekostnad er kr. 8,15 mill. Eksisterende lån refinansieres ved nytt låneopptak, som gir totalt lånebehov på ca. kr. 8,9 mill.

Styret ble gitt fullmakt fra sameiermøtet i april til å kunne vurdere fastrente for inntil halve lånebeløpet. Hensikten med fastrente ville være å sikre stabilitet og forutsigbarhet mht. fremtidige felleskostnader. Det er blitt avholdt et eget møte med banken om mulighet og betingelser for rentebinding. Etter en helhetsvurdering har styret vurdert det dit hen at sameiet vil kunne håndtere risikoen ved flytende rente, og at flytende rente erfaringsmessig vil lønne seg i et langsiktig perspektiv.

På bakgrunn av dette har styret inngått avtale om rammelån med Nordea bank, med følgende betingelser: annuitetslån med 4 % nominell flytende rente og 20 års nedbetalingstid. Endelig prosjektkostnad, lånebehov og konsekvenser for felleskostnader vil ikke være avklart før prosjektet er ferdigstilt. Styret vil derfor komme tilbake til dette i forbindelse med budsjettmøtet til høsten. 

BYGGEKOMITEENS ARBEID
Prosjektet medfører økt arbeidsbelastning for styremedlemmene som representerer sameiet i byggekomiteen. Arbeidet forutsetter jevnlig møter og prosjektoppfølging både i ordinær arbeidstid og på kveldstid. Som kompensasjon for dette er det derfor i anleggsbudsjettet medregnet et byggekomitéhonorar.

TØMMING AV BODER
I forbindelse med prosjektet må noen eiere tømme kjellerbodene sine slik at nye rør til nytte for alle kan bli montert. Før oppstarten i august må tre eiere finne oppbevaringsplass for sitt bodinnhold. Styret har mottatt henvendelse fra en eier med forespørsel om mulighet for felles oppbevaringsløsning for de berørte eiere. Som sameie har vi begrenset fellesareal, og styret spør derfor om det er noen som har tomme boder de vil låne ut for en kortere periode. De som kan tilby en ledig bod, kan kontakte Janne Olden på telefon 92 62 63 73.

TIPS TIL SAMEIERNE
Basert på erfaringene fra oppstarten, har styret følgende tips til sameierne:

 • Sørg selv for å rydde bort eller dekke godt til møbler, teknisk utstyr og annet, og følg også gjerne opp at AFs støvtildekking er tilstrekkelig.
 • Om du opplever avvik, skriv det gjerne ned og meld skriftlig fra til AF og OBOS Prosjekt, slik at dette kan fanges raskt opp og utbedres.

SPØRSMÅL VEDRØRENDE PROSJEKTET
Spørsmål relatert til prosjektet kan rettes til anleggsleder og prosjektingeniør hos AF Byggfornyelse. Eierene har også mulighet til å ta direkte kontakt med prosjektleder og byggeleder hos OBOS Prosjekt.

OBOS Prosjekt – Vidar Hellstrand, prosjektleder

Telefon 22 86 58 69, mobil 46 80 94 70, e-post: vidar.hellstrand@obos.no

 

OBOS Prosjekt – Erik Udnæs, byggeleder

Telefon 22 86 58 04, mobil 90 99 00 31, e-post: erik.udnas@obos.no

AF Byggfornyelse – Jan Tore Richenberg, anleggsleder

Mobil 95 19 00 31, e-post: JanTore.Richenberg@afgruppen.no

AF Byggfornyelse – Kåre Lennart England, prosjektingeniør

Mobil 91 36 19 03, e-post: KareLennart.England@afgruppen.no

Eventuelle henvendelser til styret i denne saken bes levert skriftlig i styrets postkasse i oppgang A, eller sendt til e-post: westyeegebergsgt4@styrerommet.net

NETTSIDER
Viktig informasjon om prosjektet legges fortløpende ut på sameiets hjemmeside: www.we4.no

Med vennlig hilsen

Styret i sameiet Westye Egebergs gate 4 og OBOS Prosjekt

####################

Tom bod å låne ut til gode naboer?

I forbindelse med rør- og våtromsprosjektet må noen naboer dessverre tømme kjellerbodene sine slik at nye rør til nytte for alle kan bli montert. Før oppstarten i august må tre eiere finne oppbevaringsplass for sitt bodinnhold.

Som sameie har vi begrenset fellesareal, og styret spør derfor om det er noen som har tomme boder de vil låne ut for en kortere periode.

Om du har en ledig bod, ta kontakt med Janne Olden på telefon 92 62 63 73.

####################

Ny dato for tildekking

AF varsler om endret dato for tildekking av gulv og døråpninger av leilighetene til venstre i A-oppgangen og til høyre i B-oppgangen . Tidligere varslet dato for tildekking er 2. august, mens ny dato er 30. juli. Arbeidet starter kl. 08:00.

AF minner ellers om at gangen må ryddes og personlig eiendeler fra badet fjernes. Som opplyst i eierpermen, er det også viktig å dekke til møbler, teknisk utstyr og annet dere er redde for.

####################

Tømming av kjellerboder

I forbindelse med rør- og våtromsprosjektet må følgende kjellerboder tømmes innen 2.august kl. 07:00: 18, 20, 35, 53, 54 og 58. Styret ser på muligheter for å finne en felles løsning for oppbevaring av eiendeler som må flyttes.

####################

Oversikt over bestillingsmøter 22. juni

Bestillingsmøter for leiligheter til venstre i C-oppgangen gjennomføres 22. juni. Det er viktig at eierne har planlagt badet sitt før møtet og i forkant har notert opp alle bestillingsnummer på ting en ønsker å bestille fra utstillingen.

Dere kan bytte tider innbyrdes på lista. Om det er noen problemer, kontakt:  Jan Tore 951 90 031 eller Kåre Lennart 913 61 903

BESTILLINGSMØTE 22/06/2010
WE4C Venstre Navn Klokken
We4C1V Kåre Mathisen 08.00 – 08.30
We4C2V Tordis Enger 08.40 – 09.10
We4C3V Gard Harald Elind 09.20 – 09.50
We4C4V Helge Westbye 10.00 – 10.30
We4C5V Caroline Babayan 10.40 – 11.10
We4C6V Bjørg Kristiansen 12.00 – 12.30
We4C7V Eva Aldama Christensen 12.40 – 13.10

####################

Endret dato for låsbytte

På grunn av fellesferien endrer AF dato for låsbytte for leiligheter til venstre i A-oppgangen og høyre i B-oppgangen. Låsbytte opprinnelig lagt til 29.juli flyttes til 1. juli. Arbeidet starter fra kl. 08:00.

Kontakt anleggsleder Jan Tore Richenberg med eventuelle spørsmål: 95 19 00 31.

####################

Oversikt over bestillingsmøter 15. juni

Bestillingsmøter for midtleiligheter i C-oppgangen gjennomføres 15. juni. Det er viktig at eierne har planlagt badet sitt før møtet og i forkant har notert opp alle bestillingsnummer på ting en ønsker å bestille fra utstillingen.

Dere kan bytte tider innbyrdes på lista. Om det er noen problemer, kontakt:  Jan Tore 951 90 031 eller Kåre Lennart 913 61 903

Oppmøte i utstillingsbrakka bak WE1.

BESTILLINGSMØTE 15/06/2010
WE4C midt Navn Klokken
We4C1M Hild Borchgrevink 08.00 – 08.30
We4C2M Guro Elisabeth Lilleås 08.40 – 09.10
We4C5M Ragnhild Tronrud 09.20 – 09.50
We4C6M Henning Klokkeråsen 10.00 – 10.30
We4C7M Else Marie Flikeid ny time 10.40 – 11.10

####################

Overtidsjobbing

AF varsler at rørlegger vil jobbe til klokka 19 mandag 7. juni. Spørsmål kan rettes til AF ved prosjektingeniør Kåre Lennart England på mobil 91 36 19 03.

####################

Oversikt over bestillingsmøter 8. juni

Da er det klart for bestillingsmøter i c-oppgangen. Det er viktig at eierne har planlagt badet sitt før møtet, og at en i forkant har notert opp alle bestillingsnummer på ting en ønsker å bestille fra utstillingen.

Dere kan bytte tider innbyrdes på lista. Om det er noen problemer, kontakt:
Jan Tore 951 90 031 eller Kåre Lennart 913 61 903

Oppmøte i utstillingsbrakka bak WE1.

BESTILLINGSMØTE  08/06/2010
WE4C høyre Navn Klokken
We4C1H Hans Kristian Schilde 08.00 – 08.30
We4C2H Rune Georg Halmøy 08.40 – 09.10
We4C6H Per Skovlie 09.20 – 09.50
We4C4H Hildegun Margrethe Olden 10.00 – 10.30
We4C5H Janne Olden 10.40 – 11.10
We4C3H Signe Dalen 12.00 – 12.30
We4C7H Else Marie Flikeid 12.40 – 13.10

####################

Vareheis

AF har ikke  tilgang til å benytte heisen i sameiet for transport av varer og personer. Det er defor avtalt at det skal etableres en vareheis utvendig på brannbalkongene. Heisen vil bli flyttet i takt med produksjonen. Dere vil derfor oppleve noe trafikk utenfor vinduene deres i noen leiligheter i korte perioder. Heisen er plassert foran vinduene, men svinges til side vindu ved av- og pålessing, slik at dette ikke skjer rett foran vinduene.

Til orientering vil ikke heisen kunne benyttes av andre enn AF. Når heisen er i bruk settes det ut sperrebånd i en sone rundt heisen på bakken for å ivareta sikkerheten.

#####################

Oversikt over bestillingsmøter

Da er det klart for flere bestillingsmøter, og denne gangen er det midtleiligheter og leiligheter til venstre i b-oppgangen som står for tur. Det er viktig at eierne har planlagt badet sitt før møtet, og at en i forkant har notert opp alle bestillingsnummer på ting en ønsker å bestille fra utstillingen.

Dere kan bytte tider innbyrdes på lista. Om det er noen problemer, kontakt:
Jan Tore 951 90 031 eller Kåre Lennart 913 61 903

Oppmøte i utstillingsbrakka bak WE1.

BESTILLINGSMØTE – 01.06.2010
WE4B Midt Navn Klokken
1 etg Midt Sæmund Skjelle 08.00-08.30
2 etg Midt Mojgan Heydari 08.40-09.10
3 etg Midt Per Gunnar Gjølstad 09.20-09.50
4 etg Midt Marit Helleberg 10.00-10.30
5 etg Midt Nils Flaten 10.40-11.10
6 etg Midt Ane Bjølgerud Hansen 12.00-12.30
BESTILLINGSMØTE – 02.06.2010
WE4B Venstre Navn Klokken
etg.1 venstre Martin Henriksen 08.00 – 08.30
etg.2 venstre Petter Tande 08.40 – 09.10
etg.3 venstre Karin Lillian Solstad 09.20 – 09.50
etg.4 venstre Tonje Flatmark Sødal 10.00 – 10.30
etg.5 venstre Marianne Berger 10.40 – 11.10
etg.6 venstre Brage Heimly 12.00 – 12.30
etg.7 venstre Eirine Rovn 12.00 – 12.31

######################

Ny låsbyttedato for midtleiligheter i a-oppgangen

Siden avløpsstammene i tårnleilighetene er koblet sammen med kjøkkenstammene til midtleilighetene, må AF ha tilgang allerede 31. mai. Det betyr at ny dato for låsbytte blir 27.mai. Spørsmål kan rettes til Jan Tore Richenberg på telefon 95 19 00 31.

###################

Rydding av kjellerboder

På grunn av etablering av ny avløpsstamme må bod 7 og 13 ryddes ut av innen 31. mai. Boden må ryddes helt ut av slik at den kan bli stående ulåst. Den kan tas i bruk igjen etter at arbeidet i leiligheten er er ferdig, ca. 4 uker etter oppstart.

Om bodene ikke blir ryddet tilstrekkelig og AF Byggfornyelse selv må rydde, vil eieren av boden bli fakturert for arbeidet.

Spørsmål om rydding av boder kan rettes til byggledelsen (se kontaktinfo under).

#################

Kontaktinformasjon for spørsmål knyttet til rør- og våtromsprosjektet

I forbindelse med bestillingsmøter og oppstart erfarer vi at flere har spørsmål om produkter, fliser, leverandører, priser med mer. Vi minner om at spørsmål relatert til bestillingsmøter og tilvalg i utgangpunktet rettes til AF, men dere kan også ta kontakt med OBOS prosjekt.

OBOS prosjekt – Vidar Hellstrand, prosjektleder
Telefon 22 86 58 69, mobil 46 80 94 70, e-post vidar.hellstrand@obos.no

OBOS prosjekt – Erik Udnæs, byggleder
Telefon 22 86 58 04, mobil 90 99 00 31, e-post erik.udnes@obos.no

AF Byggfornyelse – Jan Tore Richenberg, anleggsleder
Mobil 95 19 00 31

AF Byggfornyelse – Kåre Lennart England, prosjektingeniør
Mobil 91 36 19 03

###############

Show-rom

På grunn av forsinkelser med ferdigstilling av show-rommet, varsler AF at de vil være fleksible med tidsfrist for bestilling for de som har bestillingsmøter tirsdag 11. og onsdag 12. mai. Det vil si at bestillingsmøtet holdes som avtalt, men at eiere kan komme med endringer innen en uke etter møtet.

Om det er noen uklarheter kontakt Kåre Lennart England på e-post: karelennart.england@afgruppen.no eller telefon: 913 61 903.

############

Oversikt over bestillingsmøtene

Det er viktig at eierne har planlagt badet sitt før møtet, og at en i forkant har notert opp alle bestillingsnummere på ting en ønsker å bestille fra utstillingen.

Dere kan bytte tider innbyrdes på lista. Om det er noen problemer, kontakt:
Jan Tore 951 90 031 eller Kåre Lennart 913 61 903

 

BESTILLINGSMØTE – tirsdag 11.05.2010
WE4A Navn Klokken
1 etg høyre Siv Hofsøy 08.00 – 08.30
2 etg høyre Else Kirsti Haavik 08.40 – 09.10
3 etg høyre Rolf Waage Bjerke 09.20 – 09.50
4 etg høyre Alf Gåskjønli 10.00 – 10.30
5 etg høyre Camilla Skaane 10.40 – 11.10
6 etg høyre Marit Sætre Nerem 12.00 – 12.30
7 etg høyre Michael Løffler 12.40 – 13.10
BESTILLINGSMØTE – onsdag 12.05.2010
WE4A Navn Klokken
1 etg Midt Anja Grøndal 08.00 – 08.30
2 etg Midt Finn Skårderud 08.40 – 09.10
3 etg Midt Jan Birger Lund 09.20 – 09.50
4 etg Midt Jean Broder Gjerde Bosio 10.00 – 10.30
5 etg Midt Lars Håberg 10.40 – 11.10
6 etg Midt Maria Ahm Nicklasson 12.00 – 12.30
7 etg Midt Jan Teyler Kondrup Sjøberg 12.40 – 13.10
BESTILLINGSMØTE – 18.05.2010
WE4A Venstre Navn Klokken
1 etg venstre Kristin Strandmyr Eide 08.00 – 08.30
2 etg venstre Michael Løffler 08.40 – 09.10
3 etg venstre Bente Torrissen 09.20 – 09.50
4 etg venstre Jan Tore Bøe 10.00 – 10.30
5 etg venstre Ivar Rummelhoff 10.40 – 11.10
6 etg venstre Ragnhild Mellbye 12.00 – 12.30
7 etg venstre Line Hegna 12.40 – 13.10
BESTILLINGSMØTE – 19.05.2010
WE4B Høyre Navn Klokken
1 etg Høyre Turid Rustad 08.00 – 08.30
2 etg Høyre Dordi Grave 08.40 – 09.10
3 etg Høyre Bente Engen 09.20 – 09.50
4 etg Høyre Gaute Gusrud 10.00 – 10.30
5 etg Høyre Inger Birgitte Dæhlin 10.40 – 11.10
6 etg Høyre Kjersti Helen Weigh Mostue 12.00 – 12.30
7 etg Høyre Cato Hellesjø 12.40 – 13.10
Møt opp i brakkeriggen bak WE1

############

På ekstraordinært sameiermøte 2. april 2009 ble det vedtatt utskifting av alle vann- og avløpsrør med tilhørende våtromsrehabilitering.

Infoskrivet under ble sendt ut 26.mars

STATUS FOR RØR- OG VÅTROMSPROSJEKTET

Det vises til vedtak på ekstraordinært sameiermøte 2. april 2009, der utskifting av alle vann- og avløpsrør med tilhørende våtromsrehabilitering ble vedtatt.

VALG AV ENTREPRENØR

Det ble innen tilbudsfristen 12. februar mottatt tilbud fra 7 entreprenører. Etter evaluering og tilbudsinnstilling fra OBOS Prosjekt, samt oppklarende møter, har sameiene WE4 og WE1 nå kontrahert AF Byggfornyelse som totalentreprenør for gjennomføring av kontraktsarbeidet. Det er vurdert at de har levert det beste tilbudet med tanke på pris, kvalitet, oppfølging og fremdrift. AF Byggfornyelse er en erfaren entreprenør som har gjennomført mange tilsvarende prosjekter i boligselskaper.

INFORMASJONSMØTE for alle seksjonseiere I WE4 (EIERMØTE)

Torsdag 22. april kl. 19.00 vil det bli avholdt et obligatorisk eiermøte for alle seksjonseiere i sameiet.

Møtet avholdes på Bydelshuset i Akersbakken 27.

På møtet vil representanter for OBOS Prosjekt og AF Byggfornyelse orientere om hva som skal skje i prosjektet, hva entreprenør utfører og hva den enkelte sameier må foreta seg før og under byggeperioden. Det vil bli anledning til å stille spørsmål relatert til gjennomføringen av prosjektet i forbindelse med eiermøtet.

AF Byggfornyelse vil dele ut en egen eiermappe som inneholder all nødvendig informasjon for gjennomføring av prosjektet, bl.a. oversikt over viktige datoer som førbefaring, bestillingsmøte, låsbytte, oppstartsdato, ferdigstillelse og tid for kontrollbefaring.

På møtet vil AF Byggfornyelse registrere hvem som er tilstede og hvem som mottar eiermappen.

Hvis seksjonseier ikke kan stille på møtet, kan en annen representant møte.

Til orientering avholdes det separate møter for seksjonseierne i WE1.

Viktige aktiviteter

Nedenfor er de mest viktige aktivitetene i prosjektet fremover kort beskrevet. Det vil bli gitt utfyllende informasjon om disse på selve eiermøtet den 22. april.

EiermøteHer blir beboermappen delt ut til seksjonseiere og det blir gitt informasjon om hva som skal skje ved gjennomføringen av prosjektet.

FørbefaringDet vil foretas en individuell befaring av hver leilighet. Representanter for AF Byggfornyelse og OBOS prosjekt foretar vurderinger og registreringer av bad og kjøkken. Du kan på førbefaringen stille direkte spørsmål om det som skal skje i din leilighet. På førbefaring vil det også bli gjort vurderinger av om det er enkelte bad som kan spares.

På førbefaringen vil det fotograferes/filmes og registreres eventuelle skader på dører, overflater m.m. Dette for å unngå diskusjoner om eventuelle skader har blitt påført under prosjektet eller om de var der før oppstart. Eventuelle skader som påføres av entreprenør utbedres av AF Byggfornyelse.

Den enkelte sameier må være tilstede på førbefaringen.

BestillingsmøteDet avholdes et eget bestillingsmøte/planleggingsmøte mellom seksjonseier og entreprenør. I dette møtet skal alle forhold rundt arbeid i den enkelte seksjon avtales. Her avtales også eventuelle tileggsbestillinger som er utover grunnpakken vedtatt av sameiet, som for eksempel utvidelse av bad, nye tappearmaturer, ny innredning m.m. Alle forhold, kostnadskonsekvens eller ei, skal medtas og bestillingsskjema/ordrebekreftelse signeres av seksjonseier og entreprenør.

Den enkelte sameier må stille på bestillingsmøte med AF Byggfornyelse.

Låsbytte førAF Byggfornyelse vil før oppstart bytte låsesylinderen i alle leilighetene. Hver lås er unik for hver leilighet. Hver leilighet får nye nøkler. Beboer må være tilstede ved låsbytte.

Tildekking/oppstartAF Byggfornyelse vil før oppstart dekke til golv, gangbaner og døråpninger hvor entreprenør skal ferdes. Deretter starter selve arbeidene i hver leilighet.

Ferdigstillelse/rengjøringEtter ferdigstillelse av arbeidene vaskes bad og horisontale flater i de rom entreprenør har ferdes.

KontrollbefaringEtter ferdigstillelse av arbeidene foretas det en kontrollbefaring. Formålet er å kontrollere bad, kjøkken og eventuelt andre arbeider som er gjennomført i leiligheten. Ved kontrollbefaring deltar representant fra OBOS Prosjekt, AF Byggfornyelse, samt at det er ønskelig at seksjonseier er tilstede.

Låsbytte etter – Etter eventuell utbedring av kommentarer fra kontrollbefaring, byttes lås i entredør tilbake til originallås. Beboer må være tilstede.

FREMDRIFT BYGGEARBEIDER

Byggearbeidene vil starte i WE4 og fortsette i WE1. Oppstart vil være i oppgang 4A den 31. mai 2010. Total byggetid for WE4 vil være ca. 4 måneder.

Tabellen under viser fremdriftsplanen for gjennomføring i den enkelte leilighet, samt dato for førbefaring.

Seksjon/ leilighet

Oppg.

Førbefaring

Start

Ferdig

WE 4 A
Høyre

A

27.04.2010
kl 0800-1100

31.05.2010

02.07.2010

WE 4 A
Midt

A

28.04.2010
kl 0800-1100

07.06.2010

09.07.2010

WE 4 A
Venstre

A

04.05.2010
kl 0800-1100

02.08.2010

03.09.2010

WE 4 B
Høyre

B

04.05.2010
kl 1200-1500

02.08.2010

03.09.2010

WE 4 B
Midt

B

05.05.2010
kl 0800-1100

09.08.2010

10.09.2010

WE 4 B
Venstre

B

05.05.2010
kl 1200-1500

09.08.2010

10.09.2010

WE 4 C
Høyre

C

12.05.2010
kl 0800-1100

16.08.2010

17.09.2010

WE 4 C
Midt

C

12.05.2010
kl 1200-1500

23.08.2010

24.09.2010

WE 4 C
Venstre

C

19.05.2010
kl 0800-1100

30.08.2010

01.10.2010

Rettelse: I det utsendte informasjonsskrivet er det i første kolonne feilaktig oppført WE 1, som her er rettet til WE 4.

Førbefaringer for de 14 første leilighetene i oppgang A skal gjennomføres den 27. og 28. april, se tabell over. Man starter da i øverste etasje og går nedover. Seksjonseier må være tilstede.

SPØRSMÅL VEDRØRENDE PROSJEKTET

Eventuelle henvendelser til styret i denne saken bes levert skriftlig i styrets postkasse i oppgang A, eller sendt til e-post:

westyeegebergsgt4@styrerommet.net

Erfaringsmessig vil man ved eiermøtet få svar på de fleste spørsmål man har relatert til prosjektet. Det oppfordres derfor til å vente med henvendelser til styret til etter dette møtet.

Med vennlig hilsen

Styret i sameiet Westye Egebergs gate 4 og OBOS Prosjekt AS

###################

Informasjonsskrivet under ble sendt ut 1. febuar 2010:

STATUS FOR RØR- OG VÅTROMSPROSJEKTET

Det vises til vedtak på ekstraordinært sameiermøte 2. april 2009, der det ble vedtatt utskifting av alle vann- og avløpsrør med tilhørende våtromsrehabilitering.

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE
Som det er informert om tidligere, er OBOS Prosjekt AS valgt til å ivareta prosjektadministrasjonen ved gjennomføringen av rør- og våtromsprosjektet i sameiet Westye Egebergs gate 4 (WE4) og Westye Egebergs gate 1 (WE1). Vidar Hellstrand er prosjektleder, og Erik Udnæs vil være byggeleder. Udnæs har utarbeidet forprosjekt for WE1, og har erfaring som prosjektleder fra rør- og våtromsrehabiliteringen i sameiet Westye Egebergs gate 3, som ble gjennomført i 2006. OBOS Prosjekt AS er også gitt fullmakt til å ivareta sameienes ansvar for HMS (helse, miljø og sikkerhet) på byggeplassen.

BYGGEKOMITÉ
Det er opprettet en felles byggekomité for WE4 og WE1, der begge styrene er representert. Fra styret i WE4 deltar Siv Hofsøy og Line Hegna. Byggekomiteen skal samarbeide med prosjektleder, byggleder og entreprenør, og plikter å stille i byggemøter. Det er inngått en skriftlig avtale mellom WE4 og WE1 for å ivareta rammene for samarbeidet.

VALG AV ENTREPRENØR
Beskrivelsen er utarbeidet av OBOS Prosjekt i samråd med styrene, med separate kapitler for teknisk beskrivelse for WE4 og WE1. Tilbudsforespørsel er sendt ut til åtte entreprenører, og tilbudsfrist er satt til 12. februar. Evaluering og tilbudsinnstilling vil foretas i månedsskiftet februar/mars, og det vil inngås en felles kontrakt mellom WE4/WE1 og valgt totalentreprenør.

FREMDRIFT BYGGEARBEIDER
Byggearbeidene vil starte i WE4 og fortsette i WE1. Estimert tidspunkt for oppstart av arbeidene i WE4 er april, med total byggetid på inntil 6 måneder. Fremdriften er noen forskjøvet i forhold til tidligere estimater, og oppstart avhenger av entreprenørs kapasitet. Ved evaluering av tilbudene fra entreprenørene vil mulighet for tidlig oppstart vektlegges. Endelig fremdriftsplan vil ikke være klar før entreprenør er kontrahert. Det vil drøftes med entreprenør om arbeidene skal starte i A- eller C-oppgangen.

LÅNEOPPTAK
Styret i WE4 har innhentet lånetilbud fra 3 banker; OBOS, DnBNOR og Nordea. Nordea tilbyr de beste betingelsene for sameiet, og styret har valgt å gå videre med dem for å innhente lånebevis til kontraktsinngåelse med entreprenør. Indikativt tilbud fra Nordea er et annuitetslån med 3,7% nominell rente, som inkluderer refinansiering av eksisterende lån. Selve låneopptaket og valg av nedbetalingstid vil foretas etter at entreprenør er valgt og anleggsbudsjett er vedtatt av styret. Lånet vil løpe avdragsfritt i byggeperioden. Styret vil vurdere betingelsene for en fastrenteavtale for deler av lånet, og vil eventuelt legge frem et konkret forslag til vedtak på årsmøtet.

INNKOMMET FORSLAG
Det har innkommet forslag fra en sameier om overgang til individuelle varmtvannsmålere og betaling etter forbruk. Dette tiltaket er omtalt i ENØK-analysen fra 2008, men er beregnet å ikke være lønnsomt for sameiet på grunn av høye kostnader til måledatahåndtering. På bakgrunn av dette, har styret kommet frem til at det ikke er ønskelig å inkludere individuell varmtvannsmåling i rør- og våtromsprosjektet.

VANNSKADE I C-OPPGANGEN
Det ble i oktober 2009 registrert en større vannskade på kjøkkenstamme i tårnleilighetene i de tre nederste etasjene i C-oppgangen. Ved utbedring av lekkasjen ble det valgt å skifte ut både vann- og avløpsrør i de leilighetene som var berørt, slik at disse arbeidene ikke må tas på nytt i forbindelse med rør- og våtromsprosjektet. Beslutningen ble tatt i samråd med prosjektleder Vidar Hellstrand. Kostnadene vil delvis dekkes av sameiets forsikring, delvis av midler satt av til rehabiliteringsprosjektet.

SPØRSMÅL VEDRØRENDE PROSJEKTET
Det vil bli anledning til å stille spørsmål relatert til gjennomføringen av prosjektet i forbindelse med informasjonsmøtet som avholdes når entreprenøren er valgt. Det vises for øvrig til tidligere informasjonsskriv datert 17. september 2009.

Eventuelle henvendelser til styret i denne saken bes levert skriftlig i styrets postkasse i oppgang A, eller sendt til e-post:
westyeegebergsgt4@styrerommet.net

NETTSIDER
Styret har opprettet en egen hjemmeside for sameiet: www.we4.no
Målet med nettsidene er at de skal bidra til at viktig informasjon blir lettere tilgjengelig. Nettsidene erstatter ikke oppslag eller brev, men er et tillegg til annen informasjon. Alt som legges ut på sidene, gjøres også tilgjengelig i papirform.

Med vennlig hilsen

Styret i sameiet Westye Egebergs gate 4 og OBOS Prosjekt AS

###################

Informasjonsskrivet under ble sendt ut 17. september 2009:

INFORMASJON OM RØR- OG VÅTROMSPROSJEKTET

Det vises til ekstraordinært sameiermøte den 2. april 2009, der det ble vedtatt utskifting av alle vann- og avløpsrør med tilhørende våtromsrehabilitering, jf. alternativ 8 i forprosjektet.

SAMARBEID MED WE1

Styret har kommet til enighet med sameiet Westye Egebergs gate 1 (WE1) om å gjennomføre tiltaket som et felles prosjekt, for å redusere totalkostnadene per sameie. Samarbeidet mellom WE4 og WE1 vil formaliseres i et avtaledokument, og det vil opprettes en felles byggekomité der begge styrene er representert. Det er avtalt med WE1 at produksjonen skal starte i WE4.

PROSJEKTADMINISTRASJON

OBOS Prosjekt AS er valgt til å ivareta prosjektadministrasjonen ved gjennomføringen av prosjektet. Styrene har innhentet tilbud fra flere aktører, og har vurdert at tilbudet fra OBOS Prosjekt AS best ivaretar sameienes behov og ønsker. Prosjektleder hos OBOS Prosjekt vil være Vidar Hellstrand, som også var prosjektleder for forprosjektet.

OBOS Prosjekt vil bistå sameiene med gjennomføring av følgende faser:

 • Fase 1 – utarbeidelse av beskrivelse som skal sendes til 4-6 til entreprenører, som bes om å levere tilbud på jobben. Beskrivelsen skal formelt godkjennes av styrene før utsendelse. Valg av entreprenører som bes om å levere tilbud skal gjøres i samarbeid mellom styrene og OBOS Prosjekt.
 • Fase 2 – gjennomføring av tilbudsbefaringer, evaluering av tilbud og utarbeidelse av innstilling til sameiene, gjennomføre oppklarende møter med entreprenører og inngå kontrakt med en totalentreprenør.
 • Fase 3 – Prosjekt- og byggeledelse ved gjennomføring.

FREMDRIFT

OBOS Prosjekt har vurdert hva som vil være en realistisk fremdrift for å sikre høy kvalitet i prosessen. Utarbeidelse av beskrivelse (fase 1) vil gjennomføres høsten 2009, med utsendelse av tilbudsdokumenter i månedsskiftet november/desember. Tilbudsregning og kontrahering (fase 2) antas fullført i januar/februar 2010. Fase 3 planlegges med tilrigging i mars 2010 og antatt oppstart i WE4 etter påske 2010. Foreløpig anslag på total gjennomføringstid er 12 måneder (ferie og fridager inkludert), som vil bety ca. 6 måneder per sameie. Dette gir følgende foreløpige oversikt:

Fase 1 (beskrivelse): oktober/november 2009

Fase 2 (kontrahering): januar/februar 2010

Fase 3 WE4 (gjennomføring): mars/april 2010 – september 2010

Fase 3 WE1 (gjennomføring): oktober 2010 – mars 2011

Oppstart for produksjonen vil først være klar når entreprenør er valgt. Det må tas forbehold om at oppstart tilpasses entreprenørens ønsker/krav, så oppstarten kan både bli tidligere og senere. Entreprenørens mulige oppstart vil vurderes ved gjennomgang av tilbudene og vil bli belyst i tilbudsinnstillingen fra OBOS Prosjekt til styrene. Konkret dato for oppstart i den enkelte leilighet vil først være klar når sameiene har skrevet kontrakt med entreprenør. Så snart dette er kjent vil det bli gitt informasjon om dette til dere seksjonseiere.

Selve produksjonstiden i den enkelte leilighet er normalt 4 uker for denne typen prosjekter. Vann og avløp på kjøkken vil normalt være tilbake i løpet av første produksjonsuke i den enkelte leilighet. På badet vil man ikke ha vann og avløp før ferdigstillelse av badet, dvs. fredag i fjerde uke. Bad og kjøkken vil bli tatt samtidig i den enkelte leilighet.

TILTAKETS OMFANG

Tabellen under viser omfanget av tiltak alternativ 8, som ble vedtatt ved avstemmingen på ekstraordinært sameiermøte den 02.04.09. Mindre justeringer vil kunne bli gjort i forbindelse med utarbeidelse av beskrivelsen.

OVERFLATE ALT. 8
Gulv på baderom Fliser, påstøp og membran (påstøp for å skjule avløpsrør fra servant/ badekar etc.)
Vegger på baderom Fliser og smøremembran på alle vegger og vertikale kasser.
Tak på baderom Etablering av nedsenket himling for å skjule nye avløpsrør under etasjeskiller. Malt gipshimling med ny avtrekksventil i nedsenket himling med kanalforbindelse mellom ny og original avtrekksventil.
Sanitæranlegg på bad Alt. eksisterende utstyr og innredning de- og remonteres. Eksisterende klosett skiftes til nytt med S-lås/P-lås.
Vannrør Alle rør skiftes ut til bad og kjøkken. Nye stoppekraner på k.v og v.v. i leilighet. Nye synlige rør blir forkrommet kobber. Fjerne vannrør som går gjennom tak til badekar hos nabo over.Etablering av sirkulasjon på varmtvannet for å unngå lang ventetid på varmt vann i øvre etasjene.
Avløpsrør Golv med hovedsluk og hjelpesluk, slik at det ikke blir fremtidige begrensninger i forhold til innredning med dusjvegger.
Oppvarming på baderom Varmekabler legges i gulv, eksisterende varmerør fjernes.
El.anlegg på bad Ny 16 A kurs til bad. Eksisterende anlegg for øvrig beholdes så langt som mulig.
Annet Rens avtrekkventiler

Tabellen angir grunnpakke for tiltak på bad. Ved rehabiliteringen vil det bli lagt opp slik at den enkelte beboer selv kan være med å sette sitt personlige preg på badet. I tillegg til sameiets valgte standard skal det derfor tilbys tilleggsleveranser til fast pris, som beboerne står fritt til å bestille og bekoste selv, f.eks.:

 • utvidet flislegging, alternative fliser, eventuelt dekor- og/eller bordfliser.
 • skifte sanitærutstyr ut fra spesifisert liste, f.eks. ny wc, servant, speil, etc.
 • skifte sanitærarmatur for kjøkkenbenk, servant, dusj etc.
 • vegghengt toalett
 • innfelt lys i himling
 • utvidelse av badet
 • opplegg for vaskemaskin på bad (avløp er inkludert)

GJENNOMFØRINGSFASEN

Nedenfor følger noen praktiske opplysninger knyttet til selve byggeperioden.

Kan man bo hjemme?

Det legges opp til at man skal kunne bo hjemme mens arbeidene pågår. Det vil etableres provisorisk wc og dusj i fellesarealer i kjeller eller i egne brakker utenfor oppgangene. Disse vil driftes av entreprenøren. De som har spesielle behov kan få tørrklossett og vanndunk med tapping i leiligheten. Entreprenøren vil da besørge tømmingen av tørrklosettene. Det anbefales likevel at de som har mulighet flytter ut mens produksjonen pågår, da det vil bli mye støy og støv i de to første ukene.

De som velger å bo hjemme må være forbredt at det blir mer støv i rommene i leilighetene da støvtettingen som entreprenørene etablerer ved dørene da brytes, når man går inn og ut av rommene.

Entreprenøren vil tape igjen dørene fra gang til de øvrige rommene en gang. Det er svært gunstig å sette på plass døren de stedene hvor denne er fjernet. De som har disse i bodene sine bør få satt disse på plass før oppstart, da man oppnår mye bedre tetting med dørbladet på plass. De som har det åpent mellom stue og gang eller kjøkken, må være forbredt på en del støv i stuedelen. Man bør uansett dekke til møbler, tv, stereoanlegg m.m med laken før man flytter ut.

Generelt er det svært gunstig å fjerne mest mulig som står fremme på hyller, henger på vegger osv. i stue (hvis det ikke er dør), kjøkken og gang. Dette for å gjøre rengjøringsjobben enklere for seg selv når entreprenøren er ferdig. Det må påregnes at man må ta finvasken selv, men i de rommene hvor det er dør som tapes helt igjen vil det normalt være lite støv. Entreprenøren vil kun foreta grovvask på kjøkken og i gang, dvs. i rommene hvor det er produksjon.

De som har spedbarn eller som har forskjellige typer luftveisplager bør flytte ut. Fugler er som kjent svært ømfintlige for støy og støv og bør derfor ikke være i leiligheten mens arbeidene pågår, det samme gjelder også andre små husdyr.

I utgangspunktet har ikke helsesektoren i bydelen noen ordning for de som trenger erstatningsbolig mens denne type prosjekter gjennomføres i leilighetene. De med spesielle behov som ikke klarer å bo i egen leilighet på grunn av helsemessige forhold mens arbeidene pågår i egen leilighet, kan likevel ha rett til avlastningsbolig. De som har behov for avlastningsbolig må selv ta kontakt med hjemmehelsetjenesten hvis de er i en ordning med for eksempel hjemmehjelp eller hjemmesykepleier. Andre som ikke er i slike ordninger må også selv ta kontakt med helsesektoren i bydelen.

Låserutiner

De som har spesielt verdifulle ting eller ting som ikke tåler støv i leilighetene bør fjerne dette midlertidig fra leilighetene mens arbeidene pågår. Entreprenør vil normalt bytte låsesylinderen i leiligheten (dere får ny nøkkel), slik at et utvalg av håndverkerne har en nøkkel som går til alle leilighetene. Den nøkkelen dere får, går derimot kun til deres egen leilighet. Denne løsningen er gunstig da håndverkerne da kan låse dørene hver gang de går ut fra leiligheten. Låsebytte gjennomføres normalt noen dager før oppstart i den enkelte leilighet eller ved førbefaringer (se under).

FREMTIDIGE INFORMASJONSMØTER

Når entreprenøren er valgt vil det bli avholdt ett felles informasjonsmøte hvor OBOS Prosjekt AS og entreprenøren vil orientere om praktisk gjennomføring av prosjektet. Etter dette vil det bli gjennomført særskilte informasjonsmøter for grupper av seksjonseierne. I forbindelse med disse møtene vil det bli utdelt beboermapper til den enkelte seksjonseier. Disse inneholder all nødvendig informasjon den enkelte trenger i forbindelse med gjennomføringen, som for eksempel viktige datoer, skjema for flisvalg, telefonnummer, kontaktpersoner, opplysninger om tilvalg, praktisk informasjon, informasjon om låsebytte, tildekking m.m. På det generelle informasjonsmøtet vil det også bli opplyst om disse forholdene.

Alle vil få god tid på seg i forhold til å velge fliser og å gjøre avklaringer med entreprenøren før oppstart.

Følgende informasjonsaktiviteter vil gjennomføres før produksjonsoppstart i den enkelte leilighet:

 • Felles informasjonsmøte (når entreprenør er valgt)
 • Særskilt informasjonsmøte for ca. 30 seksjonseierne om gangen (ca. 3 måneder før oppstart i den enkelte leilighet. Kan være noe kortere i de første leilighetene) – beboermappe deles ut
 • Førbefaring gås i den enkelte leilighet (eier, OBOS prosjekt AS, entreprenør) – ca. 6-8 uker før oppstart. Her registreres førtilstand og eier gir føringer på hva som skal beholdes av innredning og utstyr. Tilstand på golv, vegger, dører m.m. utenfor badet registreres av totalentreprenøren. Dette for å unngå diskusjoner om skaden er påført av entreprenøren eller om den var der før oppstart.
 • Bestillingsmøte mellom den enkelte eier og totalentreprenør – ca. 5-6 uker før oppstart i leiligheten– her avtales konkret hva som skal gjøres i badet, man diskuterer løsninger og tilvalgsløsninger m.m. Alle bestillinger og avtaler med entreprenøren gjøres skriftlig.

Kan bad spares?

På førbefaringen vil OBOS prosjekt AS på vegne av styret vurdere om det er teknisk mulig å spare badet helt eller delvis. OBOS Prosjekt AS vil skrive en teknisk rapport som begrunner hvorfor badet eventuelt ikke kan spares. I de tilfellene det er helt opplagt at badet ikke kan spares utarbeides ikke en slik rapport. I enkelte tilfeller vil man ikke kunne ta endelig stilling til om badet kan spares før selve oppstarten i den enkelte leilighet, som en følge av at man er usikker på om det går rent teknisk og fordi man i noen tilfeller må rive enkelte deler på badet for å kunne konkludere. I slike tilfeller vil da seksjonseier måtte planlegge badet som om det ikke kan spares for å ikke forrykke fremdriften i prosjektet.

LÅNEOPPTAK

Styret vil innhente tilbud fra flere långivere for finansiering av prosjektet. Innkalling av egenkapital vil være gjennomført 01.11.09, og vil kunne bidra til å gi sameiet bedre lånebetingelser. Nødvendig bistand ved avklaring mot bank og forsikring er inkludert i tilbudte tjenester fra OBOS Prosjekt.

SPØRSMÅL VEDRØRENDE PROSJEKTET

Det vil bli anledning til å stille spørsmål relatert til gjennomføringen av prosjektet i forbindelse med informasjonsmøtet som avholdes når entreprenøren er valgt.

Eventuelle henvendelser til styret i denne saken bes levert skriftlig i styrets postkasse i oppgang A, eller sendt til e-post:

westyeegebergsgt4@styrerommet.net

Med vennlig hilsen

Styret i sameiet Westye Egebergs gate 4

og

OBOS Prosjekt AS

Vidar Hellstrand

Prosjektleder

 • Om we4.no

  Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.