Husordensregler

1. RENHOLD

Alle fellesarealer besørges vasket av sameiet. Utvendig side av vinduene i oppgang A og C vaskes av respektive beboere som har tilgang til disse.

2. VASKERI

Vaskeriet med tilhørende maskiner må bare brukes i vanlig vasketid. Vasketid velges av den enkelte beboer ved å henge en navnet/nummerert hengelås opp på ønsket vasketid på den oppsatte tavlen i kjelleren. Det skal kun benyttes en hengelås per leilighet.

Den vasketur en sameier har reservert for seg ved låsen på tavlen må respekteres av de andre beboerne.

Beboerne skal gjøre seg ferdig med vasken innenfor den tid som er fastsatt for den enkelte vasketur.

Vaskeriet skal holdes låst.

Vaskemaskiner, sentrifugen, bløtekar og tørketrommel skal gjøres rene av den som har vasket. Bruksanvisningene for maskinene må følges. Skades noen av maskinene eller utstyret ved uforsiktig bruk, holdes den enkelte bruker ansvarlig.

3. TAKET

Tørking og lufting av tøy skal ikke forekomme på søn- og helligdager.

Belegget på taket er av tjærepapp og er meget ømfintlig. Belegget blir ødelagt av stolben, skarpe hæler, osv. Møbler skal stå på merkede plasser.

Det er ikke tillatt å bruke fyrverkeri eller å grille på taket.

4. BANKEPLASSEN

Gulvtepper og sengeklær skal bankes kun på bankeplassen. Bankeplassen skal ikke benyttes på søn- og helligdager.

5. BALKONGENE

Brannbalkongene og utgangene til brannbalkongene skal gi fri passasje og ikke brukes som opplagsplass. Møbler og andre gjenstander kan fjernes uten varsel. Grilling, bruk av fakler og lignende på balkongene er forbudt. Brannbalkongene må ikke avdeles med skillestativ. Brannbalkongene skal være rømningsveier i tilfelle brann, og dørene ut til brannbalkongene skal derfor ikke låses.

Gulvbelegget på balkongene er tynt og må ikke skades av skarpe gjenstander.

5A. BRANNBEREDSKAP

Sameierne er ansvarlig for å følge brannforskriftene med hensyn til røykvarslere og brannslokkingsutstyr og holde dette i orden til enhver tid.

6. AVFALL

Søppelkassene er beregnet på husholdningsavfall. Aviser, kartonger og emballasje legges i returcontainer. Større gjenstander og spesialavfall fjernes av den enkelte beboer eller oppbevares til avfallscontainer er tilgjengelig.

7. TRAPPER, LOFT OG KJELLERGANGER

Områdene må ikke brukes til hensetting av personlige effekter.

Branndører i kjeller og på loft skal holdes lukket.

Lyset skal slukkes når en går fra loft og kjeller.

8. LÅSING

Utgangsdøren såvel som kjeller og loftsdører skal alltid være låst. Selv for kortere tidsrom skal ikke dørene være ulåst. Hver beboer må forsikre seg om at utgangsdørene er ordentlig stengt. Utgangsdører må ikke åpnes for personer en ikke vet hvem er. Dersom nøkler til utgangsdøren kommer på avveie, skal dette meldes til styret.

9. PARKERING PÅ GÅRDSPLASS OG I ALLEEN MELLOM Westye Egebergsgate 2 OG 4

Det er ikke parkeringsplass for biler eller motorsykler på våre fellesarealer. Styret har anledning til å rekvirere borttauing, og dette skjer på kjøretøyeierens bekostning.

Ved nødvendig stans for av- og pålessing må hver enkelt påse at innkjøringsveiene er åpne og at adkomst til oppgangene ikke hindres.

Nattparkering skal ikke forekomme.

Sykler skal settes i sykkelstativene. Med visse mellomrom ryddes det opp i sykkelstativene ved at det deles ut ”strimler” til å merke syklene. Umerkede sykler vil bli fjernet.

10. RØROPPLEGG

Pass på at avløpsrørene ikke tilstoppes. Pakking av kraner og oppstaking av rør inne i leilighetene betales av sameierne selv. Vaktmester kan gjøre dette arbeidet mot godtgjørelse. Dette betales med en gang arbeidet er utført og etter dagens takst.

Demontering eller utskifting av defekte radiatorer foretas i samråd med styret.

Sameiets forsikring dekker ikke vannskader forårsaket av dårlig eller manglende membran på bad, innebygging av vannrør og soil, samt vannskader som oppstår ved arbeid på eksisterende røropplegg.

Skader hos naboen må erstattes av den som forårsaker skaden.

Alle installasjoner vedrørende rørleggerarbeid må utføres av autoriserte håndverkere.

11. DYREHOLD

Beboere som har dyr, må sørge for at disse ikke er til sjenanse for øvrige beboere.

Hundeeiere må sørge for at hundens ekskrementer ikke blir liggende på uteområdene.

12. MATING AV FUGLER

Mating av fugler tillates ikke da dette kan trekke rotter til området.

13. RO OG ORDEN

Det skal være alminnelig nattero mellom kl. 23.00 og 07.00. Ved planlagte støyende aktiviteter som oppussingsarbeider, fester ol., skal naboene varsles på forhånd. Sterk støy bør begrenses til normal arbeidstid på hverdager.

Musikk- og sangundervisning tillates kun etter godkjennelse av styret og etter samtykke fra sameierne i de nærmeste leilighetene.

14. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Beboerne er ansvarlig for enhver skade på eiendommen som foranlediges av hans husstand og gjester.

Leilighetene må ikke brukes på en slik måte at det oppstår ubehageligheter for andre beboere, eller slik at gårdens omdømme nedsettes.

Saker som sameierne ønsker behandlet av styret, sendes skriftlig til styrets formann.

15. PARABOLANTENNER

Sameiet tillater ikke sameierne/beboerne å montere parabolantenner, fast eller midlertidig.

16. RØYKING

Det er ikke tillatt å røyke på sameiets fellesarealer innendørs eller ved inngangspartiene. Eiere og beboere vil bli orientert om dette. Dersom problemene vedvarer, vil styret også sette opp skilt.

*********

Sist endret på sameiermøte 29.04.2015

  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.