Vedtekter

Vedtekter for

Sameiet Westye Egebergs gate 4
0177 Oslo
G. nr. 218  B. nr. 190

tilpasset Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 (Eierseksjonsloven) og vedtatt av sameiets årsmøte 27. april 1999.

Noen mindre endringer vedtatt 30. april 2002 og 24. april 2007. Sist endret på ordinært sameiermøte 18.april 2013.

§1 EIENDOMMEN – FORMÅL

Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter Gårdsnummer 218 Bruksnummer 190 i Oslo med påstående bygning.

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg av enhver art.

§2 ORGANISERING AV SAMEIET

Sameiet består av 62 boligseksjoner og 1 forretningslokale (i underetasjen), i alt 63 eierseksjoner, på til sammen 3100 andeler slik vedlagte oppstilling viser. Sameiebrøken er fastsatt på grunnlag av bruksenhetenes innbyrdes verdi.

Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av en bruksenhet.

§3 RETTSLIG RÅDERETT

Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon. De andre sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp (kr. 92.576,- per 1. mai 2016), jfr eierseksjonsloven §25.

Kun fysiske personer kan være eiere av en seksjon. Styret kan i spesielle tilfelle dispensere fra dette. Ingen sameier kan erverve mer enn to seksjoner.  Jfr. eierseksjonslovens §22 tredje ledd.

Overdragelse eller utleie av en leilighet kan bare skje med styrets godkjennelse, som må innhentes på forhånd. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.  Ved beboerskifte påløper et administrasjonsgebyr som blant annet skal dekke nye skilt.  Beløpet fastsettes på sameiermøtet.

Ingen sameier har adgang til å kreve innløsning av sin andel eller oppløsning av sameiet. En sameier kan heller ikke alene kreve utløsning av en sameier.

Styret eller den styret gir fullmakt har adgang til ettersyn i de enkelte bruksenhetene.

§4 RETT TIL BRUK

Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å benytte fellesarealene til det de er beregnet for eller vanlig brukt til.

Bruksenheten og fellesarealene kan bare brukes i samsvar med formålet og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas uten resek-sjonering eller eierseksjonslovens §13 annet ledd.

§5 HUSORDENSREGLER

Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette og endre vanlige ordensregler for eiendommen. Det vises til gjeldende husordensregler.

Selv om det fastsettes forbud mot dyrehold, skal dispensasjon likevel gis hvis gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukere av eiendommen.

§6 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, parabolantenner eller liknende, endring av utvendige farger etc, skal godkjennes av styret, og kan skje etter en samlet plan for bygningen vedtatt av sameiermøtet. Det må også innhentes nødvendig tillatelse fra bygningsmyndighetene

Tilbygg, påbygg eller andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet på sameiermøte for avgjørelse. Styrets samtykke etter dette punkt kan ikke nektes uten saklig grunn.

Ledninger, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.

En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

§7 FELLESKOSTNADER

Kostnader ved eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader) fordeles på sameierne etter sameiebrøken. Der særlige grunner taler for det kan en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

Den enkelte sameier skal forskuddsvis pr. måned betale et akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller av styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet skal også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

Sameiet kan legge opp fond.


§8 VEDLIKEHOLD

Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen bruksenhet, herunder vinduer og inngangsdør til leiligheten, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreningspunktet inn til seksjonen og elektriske ledninger til og med sikringsboksen.

Kostnader til fjerning av seksjonseiers hensatte søppel/gjenstander på fellesarealet, må bekostes av seksjonseier det gjelder.

Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, herunder balkonger, trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene, er sameiets ansvar.

§9 MISLIGHOLD, PÅLEGG OM SALG OG KRAV OM FRAVIKELSE

Hvis en sameier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge leiligheten. Jfr. eierseksjonslovens §26. Medfører sameierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er hans oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven, jfr. eierseksjonslovens §27.

§10 STYRET

Sameiet skal ha et styre på tre medlemmer med to varamedlemmer. Alle velges på ordinært sameiermøte. Jfr. §11. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.

Styret er vedtaksført når minst to styremedlemmer er tilstede. Styret skal føre møtebok (protokoll) over sine møter og vedtak. Styret representerer sameiet utad i alle saker.

Styrets fullmakt til å disponere over sameiets økonomiske midler er begrenset til 5% av sameiets omsetning pr. år. Forbruk ut over dette krever samtykke fra sameiermøtet. Disse begrensningene gjelder ikke dersom det er akutt fare for sameiets eiendom og sameiermøtet av tidsmessige årsaker ikke kan fatte beslutning i saken.

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltning av sameiets anliggender i samsvar med lover, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

I felles anliggender forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap  sameiet og tegner dets navn.

Styret kan gi prokura.

§11 SAMEIERMØTET

Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april. Sameiermøtet innkalles av styret med varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret skal varsle sameierne om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Ekstraordinært sameiermøte skal holdes i november (budsjettmøte) og ellers når styret finner det nødvendig, eller når minst 7 sameiere krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.

Innkalling til sameiermøte skjer skriftlig og skal angi de saker som skal behandles på møtet. Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet alltid behandle:

a. styrets årsberetning,

b. styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår,

c. anvendelse av overskudd eller dekning av tap,

d. evt. fondsavsetninger og fondsanvendelser,

e. vedlikehold og reparasjoner som ikke er normalt vedlikehold,

f. påkostninger på eiendommen,

g. valg av formann, styremedlemmer og varamedlemmer til styret,

h. valg av revisor og fastsettelse av hans godtgjørelse,

i. andre saker som er ført opp på dagsorden.

Punktene e og f ovenfor krever to tredjedeler av de avgitte stemmer.

Styreleder velges ved særskilt valg for to år ad gangen. To styremedlemmer og to varamedlemmer til styret velges også for to år ad gangen i de år styrelederen ikke er på valg.

På ekstraordinært sameiermøte kan det bare treffes vedtak i de saker som er omtalt i innkallingen.

I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte med fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt som er undertegnet av sameieren. Ingen kan være fullmektig for mer enn to sameiere. Fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.

Sameieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir sin tillatelse.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemming om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar.

§12 FORRETNINGSFØRER

Styret kan ansette forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar med eierseksjonslovens §41.

§13 MINDRETALLSVERN

Sameiermøtet, styret eller andre som representerer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre urimelig fordel på andre sameieres bekostning.

§14 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer om ikke eierseksjonsloven stiller strengere krav. Jfr. eierseksjonslovens §30.

§15 GENERELLE PLIKTER

Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler fastsatt av sameiermøtet.

§16 ØKEDE UTGIFTER

Medfører en sameiers bruk av leiligheten eller påkostninger i den enkelte leilighet at driftsutgiftene for eiendommen stiger, f.eks. ved at beregningsgrunnlaget for skatter, avgifter eller forsikringer øker, eller at det påløper ekstra vedlikeholdsutgifter e.l., skal vedkommende sameier refundere sameiet de økede utgifter. Vedtak om dette treffes av sameiermøtet.

§17 UTYLLENDE BESTEMMELSER

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23.  mai 1997 nr 31

  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.